Kullanım Koşulları:

1.Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme“): www.dbnotti.com internet sitesinin (“Site“) maliki olan ve Site’nin faaliyetlerini yöneten Adminsoft Bilişim Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket“) ile Siteye kullanıcı olarak kaydolan kişi (“Kullanıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda imzalanmıştır. Şirket ile Kullanıcı bundan böyle tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.Konu ve Amaç

İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı, Şirket’in Site üzerinden bulut tabanlı bütçe gibi  finansal durumlarının izlenebilmesi amacıyla oluşturulmuş platformunu (“Platform“) kullanıcıya sunması, bu kapsamda da kullanıcı tarafından Platforma yüklenecek her türlü bilgi ve belgelere (“İçerik“) ilişkin hükümler ile tarafların diğer haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme elektronik ortamda kullanıcının site üzerinden onay vermesi ile yürürlüğe girecek olup ‘’Taraflarca’’ sözleşmede belirtilen şekilde iptal edilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3.Haklar ve Yükümlülükler

3.1. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylaması akabinde Platformdan faydalanması için kendi adına bir hesap oluşturur. Kullanıcı oluşturduğu hesap vasıtasıyla platformdan faydalanabilecektir. Şirket’in belirleyeceği süre kadar kullanıcıya platformu ücretsiz deneme imkanı sağlanabilir, tanınan işbu ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben kullanıcı ilgili paket ücretini ödemesi halinde platformdan faydalanmaya devam eder, aksi halde kullanımı sonlandırılır. Kullanıcı dilerse deneme süresini kullanmak yerine direkt olarak talep ettiği paketi site üzerinden veya Şirket merkezinden satın alarak platformdan faydalanmayı seçebilir. Böyle bir durumda şirket, kullanıcı tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak platformu, ilgili paket için belirleyeceği ücretin ödenmesini takiben kullanıcının kullanımına sağlayacaktır.

3.2.

Kullanıcı, siteye veya platforma kayıt olurken verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından münhasıran sorumludur. Bu minvalde kullanıcı, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri ilgili hesabından güncellemekle yükümlüdür. İşbu üyelik esnasında kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik olması, güncel olmaması veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü talep ve sorun bizzat kullanıcının sorumluluğunda olup kullanıcı bu hususta Şirket’i her türlü talepten ari tutacak ve Şirket nezdinde oluşan her türlü zararı derhal ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir. Ayrıca işbu nedenlerle Site ve/veya platformdan yararlanılamamasından veya erişim sağlanamamasından kullanıcı tek başına sorumludur.

3.3

Kullanıcı, siteye veya platforma üyelik işlemlerini yerine getirirken, ilgili hizmetlerden yararlanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşmede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4

Kullanıcı site ve platforma kendisine tanımlı e-posta adresini ve şifresini kullanarak erişecektir. Kullanıcının şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcının şahsi sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresini ve hesap bilgilerini başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, kullanıcının kendisine tanımlı hesabını kullanma hakkı da bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, şirketin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcının, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm kusurlarından dolayı kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, hesabının yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin ihlalinden haberdar olduğunda derhal Şirket’e durumu bildirecektir.

3.5

Şirket’in gerekçe göstermeksizin kullanıcıya hesap açılmasını reddetme hakkı saklıdır. Kullanıcının işbu Sözleşme, Platform veya Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı davranış içerisinde bulunması halinde Şirket, kullanıcının üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşmeyi aşağıdaki “Süre ve Fesih” maddesinde gösterilen şekilde feshedebilir. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır. Şirket tarafından kullanıcının hesabı sona erdirilir veya dondurulur ise kullanıcı tarafından aynı veya farklı bilgiler ile yeni bir hesap açılamaz.

3.6

Kullanıcının siteye veya platforma erişimi şahsı için değil de bir işletme adına ise kullanıcı bu işlem için tam yetkili olduğunu peşinen beyan eder. Bu halde kullanıcıya bahsedilen haklar ve kullanıcının yükümlülükleri ilgili işletme için de geçerli addedilir ve kullanıcı bu kapsamda, söz konusu işletmenin de işbu sözleşmeye ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hüküm ve şartlara uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

3.7

Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve/veya temlik edemez. Şu kadar ki zaman zaman kullanıcı, platforma erişim ve kullanım için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilen Kişi“) yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kişinin yetkisinin sınırları kullanıcı tarafından belirlenir ve Kullanıcı, Yetkilendirilmiş kişinin platformu kullanmasından kaynaklı her türlü sorumluluktan münhasıran sorumludur.

3.8

İlgili deneme süresinin sona ermesinden önce, deneme süresi kapsamındaki hizmetlerle aynı olan hizmetler için bir paket alınmaması halinde veya söz konusu içerik başka bir ortama ücretsiz olarak aktarılmadığı sürece platformu deneme süresince kullanıcı tarafından platforma girilen herhangi bir içerik Şirket tarafından kalıcı olarak silinebilir. Şirket verilerin kaybından sorumlu değildir. Deneme süresince kullanıcının girdiği İçerikler deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmete aktarılamaz; bu nedenle, deneme süresi kapsamındaki hizmetten daha düşük dereceli bir hizmet alınması halinde, deneme süresi sona ermeden İçerikler başka ortama aktarılmalıdır aksi halde kalıcı olarak kaybolabilir. Deneme süresince hizmetlerin “oldukları gibi” herhangi bir garanti/taahhüt olmaksızın temin edilmekte olduğu hususunda taraflar mutabıktırlar.

3.9

Kullanıcının Şirket ile Site ve Platform üzerinden paylaştığı içeriğin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca içeriğin tek veri kontrolörü de kullanıcıdır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme amaçlarını yerine getirmek için kullanıcı tarafından paylaşılan içeriği kullanabilir ve işleyebilir. Kullanıcı, içeriğin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini peşinen kabul eder. İçeriğin yasalara uygun olarak toplanmasından ve ayrıca ilgili veri kişilerinin haklarının korunmasından Kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunlar ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve bu husustaki yasal mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemelere uygun hareket edeceğini, söz konusu düzenlemelere aykırılık halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Şirket’in bu nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.10

İçerik nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır ve Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmet için Şirket’in ilave bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisinden kaynaklı Fikri Mülkiyet ihlallerine ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talebin tek muhatabı olduğunu ve bu iddia ve taleplerden ötürü Şirket’e rücu etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11

Şirket, mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak içeriği platformdan veya diğer kendi kayıtlarından silebilecek olup Şirket’in kayıp veriler/içerik de dahil olmak üzere buna dair ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacağını kullanıcı peşinen kabul eder. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına Şirket, içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

3.12

Kullanıcı, hiçbir şekilde platformun kullanımına zarar verici eylemlerde bulunmayacağını, platforma yetkisiz erişim sağlamayacağını ve mevzuata aykırı içerikleri platforma aktarmayacağını, Şirket’in Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.13

Kullanıcıya, Site veya Platform kanalıyla iletişim araçları sağlanması halinde kullanıcı bu araçları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, aşağılayıcı, alaycı, başkalarını küçümseyen, diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, yetişkinlere yönelik içerik, kopya yazılım, şifre kırma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konular açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü kişileri rahatsız edecek boyutlara taşımak amacıyla veya herhangi bir şekilde başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve benzeri işlemlerde bulunamayacağı gibi platformun veya Şirket’e ait yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

3.14

Site veya platformda kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran ilgili kullanıcının kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ilgili kullanıcı sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca kullanıcıların bu tarz faaliyetlerinden dolayı Şirket’e herhangi bir dava, para cezası vb. bir yaptırım ve/veya yükümlülük gelir ise Şirket’in kullanıcıya rücu hakkı saklıdır. Site veya platformda dini ve siyasi konuların geçtiği tartışmalar veya bu konulara ilişkin herhangi bir içerik paylaşımı da yasaktır.

3.15

Site veya platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Site veya platformda yer alan veya Site veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

3.16

Şirket, Site veya Platform üzerinden tüm kullanıcılara önerilerde bulunabilir, yönlendirmelerde bulunabilir. Söz konusu önerilen ürün/hizmetlerin Kullanıcı tarafından satın alınması, hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi, herhangi bir ürün alımı gerçekleşmiş ise ürüne ilişkin herhangi bir garanti, ayıplı olup olmadığının taahhüdü yahut ürünün iade ve değişimine ilişkin her türlü işlem, ürünün yasaklı kategoride veya kaçak olup olmaması, ürünün niteliği, kalitesi, gerçek olup olmaması, ürün tanıtımında kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin Şirket’in hiçbir bilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır ve Şirket bu konulara ilişkin kullanıcıya hiçbir beyan, taahhüt veya garanti vermemektedir. Bu gibi talep ve durumlarda kullanıcının tek muhatabı Site veya Platform üzerinden yönlendirilmek sureti ile ürünü/hizmeti bizzat satın aldığı kişi/kurumdur.

3.17

Kullanıcı, Site veya Platforma kayıtlı olan başka bir kullanıcı ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda Şirket’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18

Şirket, işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site veya Platformun takip eden ilk kullanımı ile yürürlüğe girer. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıdaki “Süre ve Fesih” maddesinde belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.19

Şirket, yükümlülüklerini ifa ve bazı pazarlama / performans değerlendirmeleri için kullanıcı tarafından aktarılan içeriği işbu Sözleşme’nin gizlilik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla kullanabilir.

3.20

İşbu Sözleşme kapsamında kullanıldığı üzere, “Gizli Bilgiler” gizli olarak tanımlanan veya bilginin türü nedeniyle ve ifşa edilme durumu dikkate alındığında gizli olduğu anlaşılması gereken, yazılı veya sözlü olsun veya olmasın bir taraf tarafından (“İfşa eden Taraf“) diğer tarafa (“Teslim Alan Taraf“) ifşa edilen tüm gizli bilgiler anlamına gelir. Bununla birlikte Kullanıcı verileri haricindeki Gizli Bilgiler aşağıdaki gibi olan herhangi bir bilgiyi içermemektedir: İfşa eden tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin kamu tarafından bilinen veya genel olarak kamuya duyurulan, ifşa eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeksizin, İfşa eden Taraf tarafından ifşa edilmeden önce Teslim Alan Taraf tarafından bilinen, İfşa eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülük ihlal edilmeksizin üçüncü bir taraftan elde edilen veya Teslim Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler. Teslim Alan Taraf benzer tipteki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için sarf ettiği çabanın aynı derecesini sarf ederek (her durumda makul bir çabadan daha az olmamalıdır) aşağıdakileri yapmalıdır:

işbu Sözleşmenin kapsamı haricinde İfşa eden Tarafın herhangi bir Gizli Bilgisini kullanmamalıdır ve İfşa eden Taraf tarafından yazılı olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde, İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerine erişimi, işbu Sözleşme ile tutarlı amaçlar için erişime gereksinim duyan ve buradakilerden daha az hafif olmayan koruma hükümleri içeren Teslim Alan Tarafla gizlilik sözleşmeleri imzalayan kendi ve kendi bağlı şirketlerinin çalışanları, yüklenicileri ve temsilcileriyle sınırlandırmalıdır. Teslim Alan Tarafa bu konuda yasalar tarafından zorunlu kılındığı veya ilgili yetkili makamlarca talep edildiği takdirde İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir fakat bu konuda Teslim Alan Taraf, İfşa eden Tarafa söz konusu zorunlu ifşa hakkında önceden bilgi vermelidir (yasalarca izin verilen kapsamda) ve İfşa eden Taraf tarafından söz konusu ifşaya ilişkin olarak itiraz davası açılmak istenirse, İfşa eden Tarafın giderlerinde olmak üzere makul desteği sağlamalıdır. Eğer, Teslim Alan Taraf, İfşa eden Tarafın taraf olduğu bir hukuki işlem kapsamında İfşa eden Tarafın Gizli Bilgilerini yasaların zoruyla ifşa etmek zorunda kalırsa ve İfşa eden Taraf bu ifşaya itiraz etmez ise, bu durumda İfşa eden Taraf, Teslim Alan Tarafa söz konusu Gizli Bilgilere güvenli erişim derleme ve temin etmedeki makul giderler için ödeme yapmalıdır.

4.Ücretler ve Ödeme

4.1

Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamındaki Sitede veya Platformda belirtilen tüm ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemelidir. Sitede veya Platformda aksine belirtilen durumların haricinde ücretler, mevcut kullanım oranlarına değil, alınan hizmetlere dayalıdırlar, ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ödenen ücretler geri alınamaz. Yenilenecek dönemlerde sitede ilan edilen güncel fiyatlar geçerli olacaktır.

4.2

Ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitede veya Platformun ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

4.3

Kullanıcı, isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleşecektir. Yapılan değişiklikler üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

4.4

Ücretsiz deneme süresinin sona ermesinden sonra kullanıcının üyeliğinin hizmet seviyesi ve türü, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir.

4.5

Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. Şirket tarafından düzenlenecek faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.6

Şirket işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurabilir, platforma erişimi askıya alabilir.

Fikri Mülkiyet

5.1

Kullanıcı, önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir şekilde Şirket’e ait marka, logo, ticari unvan gibi Fikri Mülkiyet haklarını kullanamaz, bu haklardan hiçbir şekilde istifade edemez. Şirket’in önceden onayı olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı Siteyi veya platformu kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz ve Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma konusunda eylemde bulunamaz, kullanıcı ayrıca Siteden işleme eser oluşturma hakkına da sahip değildir. İşbu Sözleşme kapsamında “Fikri Mülkiyet”; (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, dizayn, kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (v) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali hakları ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir, ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modeller, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman spesifikasyonları ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.

5.2

İşbu Sözleşme’nin konusu olan ilgili hizmet, diğer Şirket hizmetleri ve bunların satışa sunulduğu Site, Platform, Kullanıcının bunları kullandığı ve bunlardan yararlandığı benzeri platformlar ve ilgili diğer her türlü yazılımın Fikri Mülkiyet hakları da bizzat Şirket’e ait olup burada belirtilen korumaya tabidir. İşbu Sözleşmede geçen hiçbir hüküm Şirket’e ait söz konusu Fikri Mülkiyet haklarının kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Yalnızca işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Site ve Platformu kullanmak üzere telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir.

5.3

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, hizmetlerin sağlıklı ifası amacıyla içeriğin kullanılması, kopyalanması, saklanması ve üçüncü kişilere aktarılması adına kullanım hakkı vermektedir.

Süre ve Fesih

6.1

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul edildiği tarih itibarıyla başlamaktadır ve işbu Sözleşmeye uygun olarak satın alınan veya deneme süresi ile Şirket tarafından bedelsiz şekilde sağlanan tüm Kullanıcı abonelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar veya kullanıcının hesabı kapatılana kadar devam edecektir.

6.2

Kullanıcı abonelikleri Taraflarca mutabık kalınan tarihte başlamaktadır ve Site veya Platform üzerinde belirtilen abonelik süresi boyunca devam eder. Deneme süreci hariç olmak üzere, Kullanıcı tarafından ilgili kullanım döneminin bitiminden 15 gün evvel aksi talep edilmediği sürece ilgili dönem bitiminde Kullanıcının üyeliği otomatik olarak kendiliğinden aynı süreler ile yenilenecektir. Bu gibi herhangi bir yenileme süresince uygulanılacak olan fiyatlandırma, Şirket tarafından belirlenen ve Sitede veya Platformda ilan edilen bedeller üzerinden gerçekleşecektir.

6.3

Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilir.

6.4

Taraflardan biri işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmezse ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşı söz konusu aykırılığı verilen süre içerisinde gidermezse, işbu Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilir. Yürürlükteki mevzuatın ihaleli de Sözleşme’nin haklı nedenle feshi sebeplerindendir.

6.5

Kullanıcı hesabının 6 ay boyunca pasif olması halinde, Şirket işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6.6

İşbu Sözleşme’nin haklı gerekçe ile Kullanıcı tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar olan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz, bu nedenle Sözleşme’nin fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan Kullanıcı sorumludur. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde de kullanıcıya para iadesi yapılmaz. Sözleşme’nin Şirket tarafından haklı gerekçe ile feshedilmesi durumunda ise ilgili fesih tarihinden sonra, tüm ilgili aboneliğin geri kalan süresini kapsayan herhangi bir ödenmemiş tutar Şirket’e ödenmelidir. Hiçbir durumda herhangi bir fesih, fesih tarihinden önceki dönem için Şirket’e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ve ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

6.7

Kullanıcının hesabının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir nedenle engellenmiş olmaması kaydıyla Sözleşme’nin sona erdiği hallerde Şirket içeriğe 1 ay boyunca sadece “okunur erişim” sağlar. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 ay süresince Kullanıcı içeriği ilave ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen talepler için platformda belirtilecek ücretleri talep edebilir.

Sorumluluk Sınırı

7.1

Şirket Site, Platform ve ilgili yazılım ve içerikleri “olduğu gibi” sunmakta olup bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı da bu hususu baştan kabul etmektedir.

7.2

Kullanıcı, Site üzerinden üçüncü kişi internet sitelerine link verilebileceğini ve bu tür bağlantılara dair herhangi bir türde bir taahhüt veya garanti bulunmadığını, söz konusu linklere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

7.3

Şirket platformun kullanımının ve erişiminin kusursuzluğuna ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

7.4

Kullanıcı, Site üzerinden sunulan platforma erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, aktardığı İçerikler ile Site ve platformun kullanımından münhasıran sorumludur.

7.5

Şirket, Site’nin ve/veya Platformun ve/veya Kullanıcı için oluşturulmuş hesabın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu değildir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükar da ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Diğer Hükümler

8.1

İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

8.2

Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme Taraflar arasında bir ortaklık, bayilik, ortak girişim, mümesillik, emanet veya istihdam ilişkisi oluşturmamaktadır.

8.3

Taraflardan birinin işbu Sözleşme dâhilindeki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmada gecikmesi söz konusu hakkın bir feragati anlamına gelmemelidir.

8.4

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm mahkeme tarafından değiştirilmelidir ve asıl hükmün tüm amaçlarını karşılayacak şekilde yasalar tarafından izin verilen en geniş kapsam dâhilinde yorumlanmalıdır ve ayrıca işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam etmelidir.

8.5

Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul eder.

8.6

Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın yasal prosedürlerle olsun veya olmasın işbu Sözleşme dâhilindeki kendi hak ve yükümlülüklerinden hiçbirisini devredemez.

8.7

İşbu Sözleşme buradaki tüm ekler ve zeyilnamelerle Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün hiçbir değişikliği, tadili veya feragati yazılı olarak yapılmadıkça ve Taraflarca imzalanmadıkça veya söz konusu değişiklik, tadil veya feragatin yönlendirilmek istendiği taraf tarafından elektronik olarak kabul edilmedikçe geçerli değildir. Bununla birlikte işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin herhangi bir ekinin hükümleri arasında herhangi bir tutarsızlık meydana geldiği takdirde söz konusu ekin şart ve koşulları geçerli olacaktır.